lipamtbmaraton19

MARATON MTB - III Lipa MTB Maraton. Lipno 1.06.2019

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje

LIPA MTB MARATON 3

TERMIN ZAWODÓW 1.06.2019

STOWARZYSZENIE ZIELONA LIPA

PIŁSUDSKIEGO 22

87-600 LIPNO

I. CEL ZAWODÓW

1. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej.

2. Propagowanie aktywnego wypoczynku oraz zdrowego trybu życia, a także budowanie postaw ekologicznych.

3. Promowanie miasta Lipna i jego okolic jako atrakcji turystycznej.

II. NAZWA IMPREZY

LIPA MTB MARATON 2

III. ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Zielona Lipa, ul. Piłsudskiego 22,

Urząd miejski w Lipnie, ul. Plac Jana Dekerta 8,

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 47.

IV. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

1.06.2019  Puk Arena Lipno, ul. Wyszyńskiego.

V. Limit zawodników

300 osób.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem „LIPA MTB MARATON” będzie osoba, która:

1. Dokona poprawnej rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego udostępnionego w trybie on-line lub dokona osobistego zgłoszenia w dniu maratonu w biurze zawodów,

2. Dokona opłaty startowej w ciągu 7 dni od rejestracji za pomocą udostępnionego systemu płatności elektronicznej pay-u lub osobiście w biurze zawodów, w przypadku zgłoszenia w dniu maratonu. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w biurze zawodów, (dot. Dystansów KRÓTKI I DŁUGI)

3. W przypadku braku wpłaty w terminie, rejestracja zostanie anulowana i trzeba będzie dokonać jej ponownie,

4. Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się
z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach.

5. Prawo do startu w maratonie na dystansach KRÓTKI i DŁUGI mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16 – 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych: Załącznik nr 1. Prawo do startu na dystansie MALUTKI mają osoby w przedziale wieku 8-15, także za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych: Załącznik nr 1.

6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych),

7. Każdy uczestnik maratonu jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym!!! oraz w pełni sprawnym rowerem w rozumieniu prawa o ruchu drogowym.

VII. OPŁATA STARTOWA

50 zł – opłata startowa obowiązuje dla uczestników dystansu KRÓTKI (28 km) oraz DŁUGI (55 km)
dla rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego w trybie on-line oraz płatności za pośrednictwem systemu pay-u


PROSIMY O WPŁATY ONLINE - OPŁATA UISZCZANA W DNIU ZAWODÓW + 20 zł

 

10 zł - opłata startowa obowiązuje dla uczestników dystansu MALUTKI (8km)

Rejestracja online i w biurze zawodów. Płatności dokonujemy wyłącznie w biurze zawodów w dniu maratonu

Zgłoszenia on-line przyjmowane do 26.05.2019 r. do godz. 00:00 :)

Zawodnikom zgłoszonym później nie gwarantujemy pakietu startowego w dniu zawodów.
Koszulki gwarantujemy 200 pierwszym opłaconym zawodnikom dystansu KRÓTKI i DŁUGI. Nie planujemy wysyłki koszulek po zawodach.

VIII. PROGRAM ZAWODÓW

8.30 – 10.30 wydawanie pakietów startowych i ewentualne wpłaty w biurze zawodów.

10.20 – oficjalne rozpoczęcie zawodów

11.00 – start dystansu DŁUGI

11.10 – start dystansu KRÓTKI

11.20 - start dystansu MALUTKI

12.50 - zamknięcie trasy dystansu MALUTKI

13.00 - uroczysta dekoracja dla dystansu MALUTKI

14.10 – zamknięcie trasy dystansu KRÓTKI

14.20 – uroczysta dekoracja dla dystansu KRÓTKI

15.30 – zamknięcie trasy dystansu DŁUGI

15.40 – uroczysta dekoracja dla dystansu DŁUGI

16.00 – losowanie nagród rzeczowych dla zawodników trasy KRÓTKI i DŁUGI

11.30 – 14.00– ekologiczne konkursy z nagrodami dla publiczności

W przypadku szybszego ukończenia trasy przez zawodników, przewidujemy wcześniejszą dekorację, oraz losowanie nagród rzeczowych.

IX. DYSTANS

8 km   -  MALUTKI   (zawodnicy mogą jechać na trasie z osobą towarzyszącą)

28 km – KRÓTKI

55 km – DŁUGI

X. LIMIT CZASOWY

MALUTKI - 1,5 godziny

KRÓTKI – 3 godziny

DŁUGI – 4,5 godziny

 

XI. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

1. Oznakowaną trasę maratonu

2. Zabezpieczenie medyczne

3. Prawo do korzystania z bufetów na trasie

4. Posiłek regeneracyjny po maratonie

5. Ubezpieczenie NW

6. Nagrody pieniężne dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii OPEN:

DŁUGI:  M i K

1 miejsce - 400 zł

2 miejsce - 300 zł

3 miejsce - 200 zł

KRÓTKI:  M i K

1 miejsce - 300 zł

2 miejsce - 200 zł

3 miejsce - 100 zł

7. Dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii wiekowej organizatorzy przewidują wręczenie dyplomów pamiątkowych podczas uroczystej dekoracji. Zawodnicy, którzy zajmą premiowane miejsca w klasyfikacji OPEN nie będą brani pod uwagę w swojej kategorii wiekowej.

8. Pamiątki dla wszystkich uczestników: medal oraz koszulka (zgodnie z zapisem z punktu VII).

9. Wśród wszystkich uczestników organizatorzy przewidują losowanie  nagród rzeczowych.

XII. KATEGORIE WIEKOWE NA DYSTANSACH

DŁUGI I KRÓTKI

Kategorie Mężczyzn

OPEN

M0 mężczyźni – od 16 lat do 17 lat

M1 mężczyźni – od 18 lat do 19 lat

M2 mężczyźni – od 20 lat do 29 lat

M3 mężczyźni – od 30 lat do 39 lat

M4 mężczyźni– od 40 lat do 49 lat

M5 mężczyźni – od 50 lat do 59 lat

M6 mężczyźni– od 60 lat

 

DYSTANS MALUTKI

Kategorie Chłopców i Dziewcząt

chłopcy – 8 do 9 lat

chłopcy – 10 do 11 lat

chłopcy – 12 do 13 lat

chłopcy – 14 do 15 lat


 
 

Kategorie Kobiet

OPEN

K1 kobiety – od 16 do 19 lat

K2 kobiety – od 20 do 29 lat

K3 kobiety – od 30 do 39 lat

K4 kobiety – od 40 lat 

dziewczęta – 8 do 9 lat

dziewczęta – 10 do 11 lat

dziewczęta – 12 do 13 lat

dziewczęta – 14 do 15 lat

XIII. KOMISJA SĘDZIOWSKA Z ORGANIZATOREM MOŻE ZASĄDZIĆ KARY

 • upomnienie

 • dyskwalifikacja

XIV. OCHRONA ŚRODOWISKA

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

XV. PROTESTY

Protesty do sędziego głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów.

XVI. RUCH DROGOWY

Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. W razie konieczności wycofania się z wyścigu zawodnik zobowiązany jest poinformować służbę techniczną telefonicznie na numer   w celu uniknięcia akcji poszukiwawczej. W przeciwnym wypadku zostanie on obarczony kosztami poszukiwań.


 

XVII. DODATKOWE INFORMACJE

Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

 • za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z  nich,

 • każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność,

 • materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów,

 • za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów lub odwołania zawodów z przyczyn od niego niezależnych.

 • W przypadku zmiany terminu zawodów opłata startowa zostanie przeksięgowana na nowy termin, bądź może zostać zwrócona,

 • W przypadku odwołania zawodów opłata startowa zostanie zwrócona.

Ponadto:

 • brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie,

 • osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną,

 • maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne; w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, start
  i meta wyścigu oraz wszystkie wydarzenia towarzyszące odbędą się pod zadaszeniem na krytym torze motocrossowym - PUK Arenie,

 • wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne,

 • w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego,

 • uczestnik maratonu wypełniając formularz zgłoszeniowy udostępniony w trybie on-line lub wniosek w biurze zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora,

 • organizator z sędzią głównym, zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian w każdym możliwym terminie,

 • sprzęt na którym startują zawodnicy musi być sprawny w rozumieniu prawa o ruchu drogowym,

 • obowiązuje jazda w kasku sztywnym!

 • podczas wyścigu obowiązuje kategoryczny zakaz używania słuchawek!

 • dopuszcza się start tylko na rowerach typu MTB.

Na trasie występują niebezpieczne odcinki, techniczne zjazdy, na których należy zachować szczególną ostrożność!

Załącznik nr 1

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dla zawodnika poniżej 18 roku życia.

Ja …………………………………........……………………………………. biorę pełną odpowiedzialność za moją(ego) córkę/syna* ........………...........………...……….........…………………. podczas LIPA BIKE MARATON. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem. Oświadczam również, że dziecko nie posiada żadnych przeciwwskazań lekarskich do jazdy rowerem oraz bierze udział w zawodach na moją odpowiedzialność i w razie nieszczęśliwych wypadków nie będę wnosić żadnych roszczeń do organizatora Maratonu MTB.

 

.…....…………………………………………. .…....………………………………………….

data i miejscowość podpis rodzica/opiekuna prawnego

*niepotrzebne skreślić
Wyniki

Aktualności

1

08-05-2019 :: OPŁATY !!!!

ZAPISY ONLINE Do 25 maja Prosimy o uiszczanie opłaty wpisowej (krótki i długi) Przypominamy Że w dniu wyścigów kwota wzrasta do 70 zł